Περιβάλλον

Η εταιρεία μας, πλήρως ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά θέματα και πλήρως εναρμονισμένη με τις διεθνείς οδηγίες περί υγρών και στερεών αποβλήτων, εφαρμόζει μία σειρά διαδικασιών από την εφαρμογή και χρήση των πρώτων υλών μέχρι την απόρριψη των υπολοίπων και των αποβλήτων.
Για όλα τα απόβλητα, όπως τα αποκόμματα χάρτου, τα υλικά συσκευασίας, τα απόβλητα των χημικών υλών και των μελανιών, τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες μέσω εγκεκριμένων και πιστοποιημένων εταιρειών με τις οποίες έχουμε συμβάσεις και οι οποίες διαχειρίζονται τα υλικά αυτά προς ανακύκλωση ή προς εγκεκριμένη απόρριψη.
Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας, τηρούν όλους τους περιβαλλοντικούς κανόνες και εφαρμόζουν την ανακύκλωση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και σε όλα τα υλικά και τα υπολείμματα αυτών.
Περιβάλλον - Ανακύκλωση